Info Publice
23 Protejarea frontierei Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

           În domeniul asigurãrii respectãrii drepturilor de proprietate intelectuală, începând cu data de 01 ianuarie 2014, autoritatea vamală acţionează în baza dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectãrii drepturilor de proprietate intelectualã de cãtre autoritãtile vamale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1383/2003 al Consiliului (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 181/29.06.2013).

         Regulamentul (UE) nr.608/2013 stabileste conditiile si procedurile de interventie a autoritãtilor vamale, în cazul în care mãrfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectualã sunt sau ar fi trebuit sã fie supuse supravegherii vamale sau controlului vamal pe teritoriul vamal al Uniunii, conform Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, în special în ceea ce priveste mãrfurile aflate în urmãtoarele situatii :

(a) atunci când sunt declarate pentru punerea în liberã circulatie, export sau reexport;

(b) la intrarea sau pãrãsirea teritoriului vamal al Uniunii;

(c) atunci când fac obiectul unei proceduri suspensive sau sunt plasate într-o zonã liberã sau într-un antrepozit liber.

Titularii drepturilor de proprietate intelectualã au posibilitatea de a depune la Directia Generalã a Vãmilor o cerere de interventie prin completarea formularului stabilit prin Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile, modificat de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/1209 al Comisiei din 13 august 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale si de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/2035 al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 în ceea ce privește formularul de cerere de intervenție prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru a se introduce posibilitatea de solicitare a intervenției în Irlanda de Nord), anexa I (descarca formularul anexa I in limba romana si formularul anexa I in limba engleza)

             Cererea de prelungire a perioadei în decursul căreia autoritatea vamale trebuie să intervină in baza cererii de interventie (cererea de prelungire) se depune la Directia Generala a Vamilor si se întocmește folosindu-se formularul prevăzut în anexa II (descarcã formularul anexa II in limba romana si formularul anexa II in limba engleza).

Serviciul vamal competent cu procesarea cererilor de intervenţie si a cererilor de prelungire se afla in cadrul Directiei Generale a Vămilor – str. Alexandru Ivasiuc, nr. 34-40, sector 6, Bucuresti.

Incepand cu data de 15.09.2020, toți solicitanții și reprezentanții care doresc să depună o nouă cerere de interventie in baza Regulamentului (UE) nr. 608/2013 și toți titularii deciziei de acceptare a cererii și reprezentanții acestora care doresc să modifice sau să extindă cererile de interventie existente trebuie să aibă număr EORI (Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici).

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități. Pentru a obține un număr EORI, solicitanții și reprezentanții trebuie să contacteze autoritatea vamală competentă pentru înregistrarea EORI în țara în care sunt stabiliți. Mai multe informatii se pot descarca de pe site-ul Directiei Generale a Vamilor, sectiunea e-CUSTOMS, EORI (http://www.customs.ro/e-customs/eori).

          Începând cu data de 13 decembrie 2021, deținătorii de drepturi sau reprezentanții acestora care doresc să depună o cerere de intervenție, o vor face prin Portalul IPEP (IPEP trader portal for COPIS: www.ipenforcementportal.eu).

         Portalul IPEP este un punct de acces electronic unic implementat la nivelul UE pentru depunerea unei cereri de intervenție (naționale sau unionale) către oricare dintre departamentele vamale competente ale celor 27 de state membre. Manualul de completare pentru titularii DPI poate fi descarcat de pe site-ul EUIPO accesand urmatorul link

Portalul IPEP este un instrument interactiv, fiabil și ușor de utilizat pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) în UE, care servește ca instrument de comunicare sigură între toate părțile afiliate: deținătorii de drepturi (și/sau reprezentanții lor legali), Autoritățile UE de aplicare a legii, Comisia Europeană și delegațiile UE din întreaga lume.

Accesând pagina CE Defend your rights (europa.eu) se poate descărca Ghidul de utilizare pas cu pas pentru deținătorii de drepturi (IPEP Trader Portal AFA filling user guideSearch for available translations of the preceding link)

         Scopul acestui manual este de a oferi un ghid de utilizare pas cu pas pentru deținătorii de drepturi de proprietate intelectuală, concentrându-se pe ceea ce ar trebui să fie încărcat în modulul de schimb de informații al portalului de aplicare a IP (IPEP). Deținătorii de drepturi de proprietate intelectuală sau reprezentanții acestora care doresc să depună și să gestioneze o cerere de intervenție în baza Regulamentului (UE) nr. 608/2013, se pot conecta la Portalul IPEP, unde vor încărca informațiile solicitate, potrivit formularului cererii de intervenție/prelungire. După încărcarea acestor informații în portalul IPEP se va salva pdf-ul acestui document pentru tipărire, semnare și depunere la sediul/prin poștă, Direcției Generale a Vămilor (strada Alexandru Ivasiuc, nr. 36-40, sector 6, Bucuresti, cod poștal 060305).

          Pagina CE Defend your rights (europa.eu) este actualizată în limbile engleză, franceză și germană, cu informații despre utilizarea UUM&DS și IPEP, inclusiv manuale pentru deținătorii de drepturi despre cum să obțină un cont în UUM&DS privind semnătura digitală, un ghid de utilizare pentru depunerea unei cereri de intervenție în IPEP, precum și cu informații despre cum poate fi accesat portalul IPEP de către solicitanții/reprezentanții care vor să depună o cerere de intervenție.