Info Publice
23 Protejarea frontierei Reglementări

I. Droguri, substante psihotrope, substante chimice esentiale si precursori, substante si preparate chimice periculoase

1.Legea nr. 360/2003privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase (M.Of. nr.635/2003), actualizatã pânã la data de 05.12.2011;
2.Legea nr. 339/2005privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope (M.Of. nr.1095/05.12.2005), actualizatã pânã la data de 05.12.2011;
3.Legea nr. 143/2000privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri (M. Of. nr. 362/21.07.2000), modificata si republicata prin Legea nr.522/2004;
4.H.G. nr.860/2005pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri;
5.Ordinul nr. 680/16.07.2003privind aprobarea procedurii de admitere în România a medicamentelor primite prin intermediul coletelor postale din strainatate (M. Of. nr. 540/28.07.2003);
6.OUG nr.121/2006privind regimul juridic al precursorilor de droguri (M.Of. nr.1039/28.12.2006) actualizatã pânã la data de 29 iunie 2007, completatã cu prevederi ale Regulamentului (CE) nr.273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii de droguri, ale Regulamentului nr.111/2005 privind mãsurile pentru controlul si supravegherea operatiunilor cu acestea, în vederea evitãrii deturnãrii lor, precum si mãsurile de combatere a operatiunilor ilicite si Regulamentul (CE) nr.1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 privind aplicarea Regulamentului nr.273/2004 si a Regulamentului nr.111/2005;
7.Regulamentul (UE) nr. 1258/2013 al Parlamentului European si al Consiliuluidin 20 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr.273/2004 privind precursorii drogurilor (publicat în Jurnalul Oficil al UE nr. L 330/10.12.2013);
8.Regulamentul (UE) nr. 1259/2013 al Parlamentului European si al Consiliuluidin 20 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului cu precursori de droguri între Comunitate si tãrile terte (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 330/10.12.2013);
9.Ordin al Ministrului Sanatatii nr. 848 din 12 septembrie 2003privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei, al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului industriei si resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intra sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri (M.Of. nr. 775/11.05.2003);
10.Legea nr.194/07.11.2011privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevãzute de acte normative în vigoare (M.Of. nr.796/10.11.2011);
11.Legea nr.51/2014pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului de droguri precum si pentru completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope(M. Of. nr.322/05.05.2014)


II Produse strategice

1.O.U.G. 158/1999privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice
2.Lege nr. 595 din 15/12/2004pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1239 din 22/12/2004
3.O.U.G. 158/1999privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice
4.Lege nr. 595 din 15/12/2004pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1239 din 22/12/2004
5.H.G. nr. 1094/2011privind aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si a altor operatiuni
6.OUG nr. 119/2010privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare Publicat în Monitorul Oficial, nr. 892/2010;
7.Legea nr.197/2011pentru aprobareaOUG nr. 119/2010privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 09/11/2011
8.Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2012pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare(publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012).
9.Ordinul 914/2012- Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dubla utilizare (publicat în: Monitorul Oficial Nr. 462 din 9 iulie 2012)
10.Ordonanţã de urgenţã nr.12 din 11 aprilie 2012pentru modificarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublã utilizare (publicatã în: Monitorul Oficial Nr. 256 din 18 aprilie 2012)
11.Ordinul nr.101 din 8 februarie 2011al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublã utilizare (publicatã în: Monitorul Oficial Nr. 112 din 14 februarie 2011).


III Materiale radioactive, arme chimice, biologice, nucleare si de distrugere în masa

1.Legea nr. 111/1996, republicata si actualizata in 2003 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nuclear e- cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea 56/1997privind aplicarea Conventiei dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora - cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Ordinul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatii Nucleare nr. 14/2000pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica M. Of. nr. 404/29.08.2000 (Anexa publicata în M. Of. nr. 764 bis din 30.11.2001), modificat prin Ordinul nr. 127/2002, Ordinul nr.324/2006si Ordinul nr. 1542/2006;
4.Ordin al nr. 353/2001 Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatii Nuclearepentru aprobarea Normelor de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucratorilor externi (M. Of. nr. 764/30.11.2001);
5.H.G. nr. 916/2002privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive (M.Of. nr. 687/19.18.2002).
 

IV Arme munitii si materiale explozive

1.Legea nr. 126/1995privind Regimul materiilor explozive si Normele tehnice de aplicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea 17/1996privind regimul armelor de foc si al munitiilor(art.46-52) ;
3.H.G. nr. 130/2005privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.295/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
4.Legea nr. 295/2004privind regimul armelor si al munitiilor (M.Of. nr. 583/06.30.2004), cu modificãrile si completãrile ulterioare.
 

V Substante periculoase pentru sanatate si mediu - deseuri

1.Legea nr. 6/1991pentru aderarea României la Conventia de la Bassel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora;
2.Legea nr. 265 din 15 mai 2002pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Base (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 27 mai 2002;
3.H.G. nr. 895/2006pentru aplicarea, de la data aderarii României la Uniunea Europeana a Regulamentului Consiliului nr.259/93 CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri în, înspre si dinspre Comunitatea Europeana, adoptat la 1 februarie 1993;
4.Legea nr.91/2003pentru aderarea României la Conventia privind procedura de consimtamânt prealabil în cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie1998;
5.Legea nr.264/2003pentru modificarea si completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice (M. Of. nr. 424/17.06.2003);
6.H.G. nr.788/2007privind stabilirea unor mãsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr.1013/2006 privind transferul de deseuri
 

VI Produse ce afecteaza stratul de ozon

1.O.U.G. nr. 195/2005privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/2006,republicata ;
2.Legea nr. 159/2000pentru aprobarea O.G. nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
3.Legea nr. 84/1993pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
4.O.G. nr.9/26.01.2011privind stabilirea unor mãsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueazã stratul de ozon si de abrogare a O.G. nr.89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
 

VII. Aplicarea sanctiunilor internationale si comunitare

1.O.U.G. nr.202/2008privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale (M.Of. nr.825/08.12.2008);
2.Legea nr.217/2009pentru aprobarea O.U.G. nr.202/2008 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale (M.Of. nr.396/11.06.2009)

 

Pentru detalii suplimentare referitoare la legislatia incidenta activitatii S.A.P.R.S. puteti accesa urmatoarele site-uri: