e-Customs
ICS

SISTEMUL DE CONTROL AL IMPORTULUI – ICS

 Începând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

• Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
• Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
• Regulament delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului Vamal al Uniunii; 
• Regulament de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1195/13.04.2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 306/21.04.2016, Partea I, stabilesc procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii pentru utilizarea la nivel național a aplicației ICS-RO. Aceste norme se aplică de la data de 1 mai a.c. 

Sistemul de Control al Importului presupune depunerea, prin mijloace informatice, la autoritatea vamală a unei declaraţii sumare de intrare – ENS (Entry Summary Declaration) pentru mărfurile ce urmează să fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii. Utilizarea acestui sistem a devenit obligatorie începând cu anul 2011. 

Scopul Sistemului de Control al Importului (ICS) este acela de a gestiona declaraţiile sumare de intrare, de a efectua analiza de risc asupra datelor cuprinse în acestea, şi de a distribui rezultatele analizei de risc efectuate între autorităţile vamale implicate. 
Obiectivul AIS constă în faptul că operaţiunile de import începute într-un stat membru să poată fi finalizate în alt stat membru fără retransmiterea aceloraşi informaţii la autoritatea vamală. Acesta include şi schimbul electronic de mesaje dintre autorităţile vamale, operatorii economici şi alte autorităţi publice referitor la diferitele stadii ale operaţiunilor de import. 

Avantajele utilizării ICS 

• pentru autoritatea vamală: primirea cu rapiditate a declaraţiilor sumare de intrare şi evaluarea informaţiilor cu privire la mărfurile ce urmează să fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii; efectuarea unui control vamal mai eficient al mărfurilor şi folosirea în mod raţional a informaţiilor necesare pentru control; 
• pentru operatorii economici: posibilitatea depunerii declaraţiei sumare de intrare la un birou vamal diferit (denumit birou vamal de depunere) de primul birou de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii. 

Cum se aplică Sistemul de Control al Importului? 

Declaraţia sumară de intrare se întocmeşte şi se depune la primul birou vamal de intrare de pe teritoriul vamal al Comunităţii, înainte de introducerea mărfurilor. 
Funcţionalităţile Sistemului de Control al Importului constau în următoarele operaţiuni care se desfăşoară între operatorii economici şi autorităţile vamale din Statele Membre, după cum urmează: 

• operatorii economici transmit autorității vamale prin intermediul sistemului informatic ICS-RO declaraţiile sumare de intrare,„ înainte de intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii. 
• aplicaţia informatică a autorităţii vamale (ICS-RO) verifică datele conţinute în declaraţia sumară de intrare. 
• aplicaţia ICS-RO înregistrează declaraţia sumară de intrare prin alocarea unui număr denumit MRN (Master Reference Number) sau, respinge înregistrarea acesteia în situaţia în care se constată că nu este completată corespunzător. 
• în situaţia în care declaraţia sumară de intrare este înregistrată/ acceptată, autoritatea vamală transmite numărul de înregistrare al acesteia (MRN), persoanei care a depus ENS-ul. 
• în situaţia în care declaraţia sumară de intrare este respinsă, autoritatea vamală înştiinţează persoana care a depus ENS-ul cu privire la această decizie. 

MRN-ul reprezintă un număr alocat declaraţiei sumare de intrare de către sistemul informatic, compus din 18 caractere alfanumerice. 
În situaţia în care declaraţia sumară de intrare este depusă la un birou vamal diferit de primul birou vamal de intrare a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, numărul de înregistrare al declaraţiei sumare de intrare (MRN) va fi alocat de acesta. 
În cazul în care, declaraţia sumară de intrare este transmisă la primul birou vamal de intrare a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, numărul de înregistrare al declaraţiei sumare de intrare (MRN) este alocat de acesta. 
Primul birou vamal de intrare unde este depusă declaraţia sumară de intrare efectuează, în baza datelor conţinute, analiza de risc pentru mărfurile ce urmează să intre pe teritoriul vamal al Uniunii. 
 

Ce informaţii sunt cuprinse în declaraţia sumară de intrare? 

Datele care se înscriu în declaraţia sumară de intrare se referă în principal la: descrierea mărfurilor (denumirea mărfurilor, cantitate, greutate, număr de articole, etc), expeditor, destinatar, transportator, precum şi alte detalii referitoare la transportul mărfurilor. 
Aceste informaţii sunt diferite în funcţie de modalitatea de transport. 


Cine poate depune declaraţia sumară de intrare? 

Declaraţia sumară de intrare se depune de către transportator. În pofida obligațiilor transportatorului, declarația sumară de intrare poate fi depusă și de una dintre persoanele următoare: 
• importatorul, destinatarul sau orice persoană în numele sau pe seama cărora acționează transportatorul; 
• orice persoană în măsură să prezinte mărfurile în cauză sau să asigure prezentarea acestora la biroul vamal de intrare. 

Excepţii de la obligaţia depunerii declaraţiei sumare de intrare 

Mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii sunt acoperite de o declaraţie sumară de intrare. 

Depunerea unei declarații sumare de intrare nu se aplică în ceea ce privește următoarele mărfuri: 
a) energie electrică; 
b) mărfurile care intră printr-un sistem de conducte; 
c) obiecte de corespondență; 
d) bunurile de uz gospodăresc- așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, în cazul în care nu sunt transportate în cadrul unui contract unic de transport; 
e) mărfurile pentru care este permisă o declaraţie vamală verbală, în conformitate cu articolul 135 și articolul 136 alin. (1), în cazul în care nu sunt transportate în cadrul unui contract de transport; 
f) mărfurile menționate la articolul 138 literele (b)-(d) sau la articolul 139 alin. (1) care sunt considerate a fi declarate în conformitate cu articolul 141, în cazul în care nu sunt transportate în temeiul unui contract de transport; 
g) mărfurile care se află în bagajele personale ale călătorilor; 
h) mărfuri care circulă în conformitate cu formularul 302 prevăzut de Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951; 
i) armele şi echipamentele militare introduse pe teritoriul vamal al Uniunii de către autorităţile responsabile de apărarea unui stat membru, în cadrul unui transport militar sau al unui transport efectuat în exclusivitate pentru autorităţile militare; 
j) următoarele mărfuri introduse pe teritoriul vamal al Uniunii și provenind direct de la instalații offshore operate de o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii: 
   (i) mărfuri care au fost încorporate în respectivele instalații offshore, în scopul construirii, al reparării, al întreţinerii sau al transformării acestora; 
   (ii) mărfurile care au fost utilizate pentru dotarea sau echiparea instalațiilor offshore; 
   (iii) mărfurile utilizate sau consumate pe instalațiile offshore; 
   (iv) deşeurile nepericuloase provenind de pe respectivele instalații offshore; 
k) mărfurile scutite, în temeiul Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice, din 18 aprilie 1961, al Convenţiei de la Viena privind relaţiile consulare din 24 aprilie 1963, al altor convenţii consulare sau al Convenţiei de la New York din 16 decembrie 1969 privind misiunile speciale; 
l) următoarele mărfuri la bordul navelor și aeronavelor: 
   (i) mărfurile care au fost furnizate pentru a fi încorporate ca piese sau accesorii în respectivele nave și aeronave; 
   (ii) mărfurile necesare funcționării motoarelor, mașinilor și altor echipamente de pe respectivele nave sau aeronave; 
   (iii) produsele alimentare și alte produse destinate consumului sau vânzării la bord; 
m) mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii din Ceuta și Melila, Gibraltar, Helgoland, Republica San Marino, Statul Cetății Vaticanului, comunele Livigno și Campione d'Italia sau din apele naționale italiene ale lacului Lugano, cuprinse între țărm și frontiera politică a zonei situate între Ponte Tresa și Porto Ceresio; 
n) produsele de pescuit maritim și alte produse capturate din mare în afara teritoriului vamal al Uniunii de către navele de pescuit ale Uniunii; 
o) navele și mărfurile care se află la bordul acestora, care intră în apele teritoriale ale unui stat membru cu unicul scop de a lua la bord mărfuri fără a se conecta la oricare dintre instalațiile portuare; 
p) mărfurile acoperite de carnetele ATA și CPD, în cazul în care nu sunt transportate în temeiul unui contract de transport. 
Până la data de 31 decembrie 2020, se face derogare de la depunerea unei declarații sumare de intrare pentru mărfuri din trimiteri poștale a căror greutate nu depășește 250 de grame. 

Declaraţia sumară de intrare se depune în următoarele termene: 

I. Transportul maritim: 
(a) pentru mărfurile containerizate, altele decât cele cărora li se aplică litera (c) sau litera (d), cu cel puţin 24 de ore înainte ca mărfurile să fie încărcate pe nava cu care urmează să fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii; 
(b) pentru mărfurile în vrac sau fracționate, altele decât cele cărora li se aplică literele (c) sau (d), cel târziu cu 4 ore înainte de sosirea navei în primul port de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii; 
(c) cel târziu cu două ore înaintea de sosirea navei în primul port de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul mărfurilor provenind de la oricare dintre următoarele: 
   (i) Groenlada, 
   (ii) Insulele Feroe, 
   (iii) Islanda 
   (iv) porturile de la Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Neagră și Marea Mediterană; (v) toate porturile din Maroc; 
(d) pentru deplasări, altele decât cele cărora li se aplică litera (c), între un teritoriu situat în afara teritoriului vamal al Uniunii și departamentele franceze de peste mări, Azore, Madeira sau Insulele Canare, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de douăzeci și patru de ore, cu cel puțin două ore înaintea de sosirea în primul port situat pe teritoriul vamal al Uniunii; 

II. Transportul aerian: 
(a) în cazul zborurilor cu o durată mai mică de patru ore, cel târziu până în momentul plecării efective a aeronavei; 
(b) pentru zborurile cu o durată de patru ore sau mai mare, cel târziu cu patru ore înaintea de sosirea aeronavei în primul aeroport situat pe teritoriul vamal al Uniunii. 

III. Transportul pe cale ferată: 
(a) în cazul în care călătoria cu trenul de la stația ultimei compuneri a trenului situată într-o țară terță până la biroul vamal de primă intrare durează mai puțin de două ore, cel târziu cu o oră înainte de sosirea mărfurilor la locul care ține de competența respectivului birou vamal; 
(b) în toate celelalte cazuri, cel târziu cu două ore înainte de sosirea mărfurilor la locul care ține de competența biroului vamal de primă intrare. 

IV. Transportul rutier: cel târziu cu o oră înainte de sosirea mărfurilor la locul care ține de competența biroului vamal de primă intrare. 

V. Transportul pe căile navigabile interioare: cel târziu cu două ore înainte de sosirea mărfurilor la locul care ține de competența biroului vamal de primă intrare. 
În cazul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii pe un mijloc de transport care este, la rândul său, transportat pe un mijloc de transport activ, termenul de depunere a declarației sumare de intrare este termenul aplicabil mijlocului de transport activ. 

Interacţiunea aplicaţiei naţionale aferente Sistemului de Control al Importului ICS-RO cu aplicaţiile informatice ale operatorilor economici 

Direcţia Generală a Vămilor a lansat în operare aplicaţia naţională ICS-RO începând din anul 2009. 
Soluţiile tehnice implementate în ICS-RO privind interacţiunea acesteia cu aplicaţiile informatice ale operatorilor economici sunt bazate pe: 
• schimbul securizat de mesaje electronice între aplicaţia ICS-RO şi aplicaţiile operatorilor economici; 
• conectarea securizată a operatorilor economici la o interfaţă WEB a ICS-RO şi introducerea/modificarea datelor din declaraţia sumară de intrare; 
• conectarea securizată a operatorilor economici la o interfaţă WEB a ICS-RO şi încărcarea datelor dintr-un fişier XML obţinut din propriile aplicaţii. 

Persoanele din Direcţia Reglementări Vamale care asigură activitatea de asistenţă tehnică pentru Sistemul de Control al Importului pot fi contactate la: 
- Telefon (Phone): +4 021/310.70.42
- Adresă de e-mail (E-mail address): ro_icshd@customs.ro 
- Program de asistenţă (Timetable): Luni-Joi (Mo-Thu) 08.30-17.00 
                                                         Vineri (Fri) 08.30-14.30