e-Customs
EORI

EORI (Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici) 

 

1. Ce este un număr EORI?

Numărul EORI este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia pentru
efectuarea tuturor operaţiunilor vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

2. Scopul introducerii EORI

 

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Uniunii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

3. Baza Legală

Baza legală la nivel unional:

- art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare (Cod);

- art. 1 alin.(18), art. 3-7 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 6-7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2447 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare.

 

Autoritățile vamale din UE trebuie să aibă acces ușor și fiabil la datele de înregistrare și de identificare ale operatorilor. Pentru a asigura acest lucru, a fost dezvoltat un sistem electronic central pentru stocarea datelor privind înregistrarea operatorilor economici și a altor persoane și pentru schimbul de date privind numerele EORI între autoritățile vamale. Acest sistem central deține datele enumerate în capitolul 3, titlul I, anexa 12-01 la Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei.
Numărul EORI este atribuit, în mod gratuit, persoanei interesate de către autoritățile vamale competente ale statelor membre.
Cerințele comune privind datele pentru înregistrarea operatorilor economici și a altor persoane sunt stabilite în anexa 12-01 la Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2446 al Comisiei, iar formatele și codurile acestor cerințe comune de date sunt prevăzute în anexa 12-01 la
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2447 al Comisiei.


 

Comisia Europeană a elabora un Ghid pentru aplicarea acestor prevederi.
La nivel naţional au fost elaborate Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane.

 

 

4. Cine este obligat să obţină numărul EORI?

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

• operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);
• persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.


5. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite în U.E.?

Operatorii economici şi alte persoane interesate solicită atribuirea numărului EORI autorităţilor vamale din statul membru în care sunt stabiliţi.

6. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite într-un stat terţ?

În cazul în care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal unional nu are număr EORI, acesta trebuie să fie înregistrat de către autoritatea vamală a statului membru în care realizează pentru prima dată una dintre activităţile următoare:
• depune o declarație vamală pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepția următoarelor declarații:
- o declarație vamală făcută în conformitate cu articolele 135-144 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446
al Comisiei;
- o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a încheia acest regim;
- o declarație vamală în temeiul Convenției privind un regim de tranzit comun depusă de un operator economic stabilit într-o țară de tranzit comun;
- o declarație vamală pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional depusă de un operator economic stabilit în Andorra sau în San Marino;
• depune o declarație sumară de ieșire sau de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii;
• depune o declarație de depozitare temporară pe teritoriul vamal al Uniunii;
• acționa în calitate de transportator în scopul transportului maritim, fluvial sau aerian;
• acționa în calitate de transportator care este conectat la sistemul vamal și care dorește să primească oricare dintre notificările prevăzute în legislația vamală în ceea ce privește depunerea sau modificarea declarațiilor sumare de intrare;

solicită înregistrarea și vizarea dovezii statutului vamal al mărfurilor unionale.

 

   

  Este recomandat ca operatorii economici care nu sunt stabiliţi în Uniune să depună cerere pentru acordarea numărului EORI înainte de a realiza una din operaţiunile enumerate mai sus.

  7. Procedura de atribuire a numerelor EORI în România

  În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Autoritatea Vamală Română. Numerele EORI vor fi solicitate la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepţionale, la birourile vamale de interior.

  În cazul operatorilor economici, titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontieră prin care sunt introduse sau scoase mărfurile pe/de pe teritoriul vamal al Uniunii.

   

  În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare.

   

  Cererea se completează utilizând aplicația EORI-RO, disponibilă pe site-ul Autorității Vamale Române. Crererea se înregistrează, se tipărește, se semnează de solicitant și se transmite autorității competente.

  În situația persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, cererea este însoțită de următoarele documente, transmise prin aplicația EORI-RO:
  a) documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
  d)
  un act de identitate pe care este înscris codul numeric personal și adresa domiciliului, în cazul persoanelor fizice.

   

  În cazul operatorilor economici și a persoanelor, altele decât operatorii economici, care nu stabiliți pe teritoriul UE, cererea este însoțită de următoarle documente, transmise prin aplicația EORI-RO:

  a) documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din țara terță;

  b) certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale UE, după caz;
  c) documentul din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emis de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din UE sau din ţara terţă, însoțit de traducerea legalizată;
  d) paşaport valabil sau a alt document de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

  În cazul operatorilor economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul UE și care sunt titulari de carnete TIR, cererea este însoțită de următoarle documente, transmise prin aplicația EORI-RO:
  a) coperta carnetului TIR cu ştampila ce conţine datele de identificare ale titularului de carnet TIR;
  b) paşaportului conducătorului autovehiculului.


  În baza art. 18 din Cod, reprezentanții vamali pot să completeze și să transmită cereri de atribuire a numerelor EORI pentru persoanele cu care au încheiate contracte de reprezentare. În această situație, cererea este însoțită de înscrisul care atestă încredințarea puterii de reprezentare și de o declarație a persoanei reprezentate din care rezultă dacă aceasta este de acord sau nu cu publicarea de către Comisia Europeană pe internet a numărului EORI și a datelor cu caracter personal, precum și de contractul de reprezentare.

  După verificarea concordanțelor dintre datele cuprinse în cerere, informațiile obținute din partea altor instituții autoritatea competentă acordă numărul EORI și transmite solicitantului o notificare a numărului EORI, la adresa poștală electronică indicată de acesta în cerere.

  Odată atribuit numărul EORI, operatorii economici şi celelalte persoane au obligaţia de a folosi acel număr unic în toate comunicaţiile acestora cu autorităţile vamale ale statelor membre.

  8. Structura numărului EORI în România

   

  Structura numărului EORI stabilită de către Comisia Europeană este formată dintr-un identificator al statului membru care atribuie numărul (codul de ţară ISO alfa 2, format din două caractere alfabetice), urmat de un identificatorul naţional unic al statului membru (format din maximum 15 caractere alfanumerice).
  Exemplu: RO1234567890ABCDE, unde:
  • “RO” reprezintă codul de ţară al României, iar
  • “1234567890ABCD” reprezintă numărul atribuit de către autoritatea vamală din România.

  În România s-a stabilit ca numărul unic naţional folosit în structura numărului EORI, în cazul persoanelor juridice, să fie codul unic de identificare (CUI).

  În funcţie de tipul de persoană, numărul EORI atribuit de autoritatea vamală română va avea următoarea formă: 
  • pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI;
  • pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
  • pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI;
  • pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv;
  • pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal;
  • pentru persoana fizică stabilită într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv.


  9. Invalidarea numărului EORI

   

  Autoritatea vamală invalidează numărului EORI în următoarele situaţii:
  • la solicitarea persoanei înregistrate;
  • în cazul în care autoritatea vamală are cunoștință de faptul că persoana înregistrată și-a încetat activitățile care necesită înregistrare.
  Autoritatea vamală înregistrează data invalidării numărului EORI și o notifică persoana înregistrată în acest sens.

   

  10. Adrese de contact în vederea obţinerii de către persoanele interesate a numerelor EORI

   

  11. Help-desk EORI :

   

  - e-mail: eori_aeo_helpdesk@customs.ro