Călători

06 Sunt cetatean dintr-un stat neunional si vreau sa ma stabilesc in Romania

Bunurile personale importate de persoanele fizice care îşi mută reşedinţa obişnuită dintr-o ţară terţă pe teritoriul vamal al Uniunii sunt admise fără plata taxelor la import. 

Scutirea de taxe vamale se limitează la bunurile personale care: 

(a) s-au aflat în posesia şi, în cazul bunurilor neconsumabile, în folosinţa persoanei respective la domiciliul sau reşedinţa anterioară cu cel puţin şase luni înaintea schimbării. 
(b) sunt destinate aceluiaşi scop la noul domiciliul sau reşedinţa. 

Scutirea poate fi acordată numai persoanelor al căror domiciliul sau reşedinţa a fost în afara teritoriul vamal al Uniunii pe timpul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 12 luni. 

ATENŢIE! 
Acordarea scutirii este condiţionată de prezentarea dovezilor privind : 
- existenţa domiciliului sau reşedinţei în afara teritoriul vamal al Uniunii pe timpul unei perioade neîntrerupte de cel puţin 12 luni; 
- posesia bunurilor neconsumabile, în folosinţa persoanei respective la domiciliul sau reşedinţa anterioară cu cel puţin şase luni înaintea schimbării. 
Nu se acordă scutiri pentru: 
(a) produsele alcoolice; 
(b) tutun sau produsele pe bază de tutun; 
(c) mijloacele de transport comerciale; 
(d) articolele folosite în exercitarea unei ocupaţii sau profesii, altele decât instrumentele portabile utilizate în artele aplicate sau liberale. 

Scutirile se acordă numai în cazul bunurilor personale declarate pentru punere în liberă circulaţie timp de 12 luni de la data la care persoana respectivă îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul vamal al Uniunii. În această perioadă bunurile personale pot fi eliberate în vederea liberei circulaţii în câteva trimiteri separate. 

Bunurile personale admise în regim de scutire de taxe vamale nu pot fi împrumutate, constituite garanţie, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără înştiinţarea în prealabil a autorităţilor competente decât după scurgerea celor 12 luni de la data la care a fost acceptată punerea în liberă circulaţie. 

Orice împrumut, constituire de garanţie, închiriere sau transfer, efectuate înaintea expirării perioadei menţionate atrage după sine plata taxelor vamale la import corespunzătoare asupra bunurilor respective. 

Se pot acorda scutiri privind bunurile personale puse în circulaţie înainte ca persoana respectivă să-şi stabilească domiciliul stabil pe teritoriul vamal al Uniunii, cu condiţia ca aceasta să se angajeze că îşi va stabiliul domiciliul în acest teritoriu într-o perioadă de şase luni. Un asemenea angajament este însoţit de o garanţie, forma şi valoarea acesteia urmând a fi stabilite de autoritatea vamală competentă. 

BUNURI IMPORTATE CU OCAZIA CĂSĂTORIEI 

Trusourile şi bunurile de uz gospodăresc, indiferent dacă sunt noi sau nu, aparţinând unei persoane care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa dintr-un stat terţ pe teritoriul vamal al Uniunii cu ocazia căsătoriei, sunt admise fără plata taxelor vamale la import. 

De asemenea, se admit cu scutire de taxe vamale la import cadourile oferite în mod obişnuit cu ocazia unei căsătorii, care sunt primite de către o persoană care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, din partea unor persoane care îşi au domiciliul stabil într-o ţară terţă. Cu toate acestea, valoarea fiecărui cadou admisibil cu scutire de taxe vamale nu poate depăşi 1000 EURO. 

Scutirea poate fi acordată numai persoanelor: 
a) a căror domiciliul sau reşedinţa a fost în afara teritoriului vamal al Uniunii pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni. Totuşi, se pot acorda derogări de la această normă dacă intenţia persoanei respective era în mod clar de a locui în afara teritoriului vamal al Uniunii pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni; 
b) care fac dovada căsătoriei. 

Nu se acordă scutiri pentru produsele alcoolice, tutun sau produsele pe bază de tutun. 
Scutirile se acordă numai în cazul bunurilor puse în liberă circulaţie: 
- nu mai devreme de două luni înainte de data fixată pentru căsătorie; în acest caz scutirea este condiţionată de depunerea unei garanţii corespunzătoare a cărei formă şi valoare sunt stabilite de autorităţile competente, şi 
- nu mai târziu de patru luni de la data căsătoriei. 

Bunurile pot fi eliberate în vederea liberei circulaţii în mai multe transporturi separate în cadrul acestor perioade. 

Bunurile personale admise cu scutire de taxe vamale nu pot fi împrumutate, constituite garanţie, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără înştiinţarea în prealabil a autorităţilor competente decât după scurgerea celor 12 luni de la data la care a fost acceptată punerea în liberă circulaţie. Orice împrumut, constituire de garanţie, închiriere sau transfer, efectuate înaintea expirării acestui termen, atrage după sine plata taxelor vamale la import corespunzătoare asupra bunurilor respective.
 
Baza legală: 
Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 20009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale;