Călători

13 Reglementari

REGULAMENTUL (U.E) NR. 952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii; Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii; Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii. Pentru a consulta acest regulament va rugam apasati aici.

Regulamentul (CEE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri  de taxe vamale; 

Legea nr.261/2002 privind regimul metalelor şi pietrelor preţioase,cu modificarile şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr.313/13.V.2002

H.G. nr. 544 din 2 iulie 2010 pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.  

Ordin al ministrului finanţelor publice nr.1.975 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile introduse în România de către persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei , partea I nr.494/16.VII.2010.  

H.G. nr. 797 din 25 iulie 2007 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006 

 

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 476/07.03.2023 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă 

 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2554/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1958/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declarațiilor referitoare la numerarul însoțit sau neînsoțit, modelul și modul de emitere a deciziei autorității vamale prevăzute la art.7 din Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

 

Ordinul președintelui A.V.R. nr. 3701/19.04.2022 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43 – 53, art. 57 -  59, art. 61 – 80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale