Călători

03 Iesirea din Romania intr-un stat neunional

1. SUNTEŢI OBLIGAT SĂ DECLARAŢI ŞI SĂ PREZENTAŢI AUTORITĂŢII VAMALE BUNURILE AFLATE ASUPRA DUMNEAVOASTRĂ SAU IN BAGAJELE PERSONALE 

Declararea bunurilor se poate face: 
- in scris; 
- verbal; 
- prin trecerea prin culoarul verde sau „nimic de declarat" la birourile vamale în care funcţionează sistemul cu două culoare de control sau prin trecerea printr-un birou vamal care nu foloseşte sistemul cu două culoare fără a face o declaraţie vamală voluntară; 
Sunteţi obligat să declaraţi scris în toate cazurile: 

a) arme şi muniţii, materiale explozive, radioactive, nucleare, precum şi produse strategice prevăzute în legi speciale; 
b) droguri sau substanţe psihotrope şi precursorii acestora, materiale biologice cu potenţial de contaminare în masă, medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, substanţe chimice esenţiale, precum şi produse şi substanţe toxice; 
c) instrumentele de plată sub formă de numerar aflate asupra dumneavoastră, care sunt egale sau depăşesc echivalentul a 10.000 euro/persoană. 
d) bunurile cu caracter cultural, istoric sau artistic 

ATENŢIE! 
1) Prin instrumente de plată sub formă de numerar se înţelege: 
(a) instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător, precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin și mandate poștale), care sunt fie la purtător, andosate fără restricții, întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora este transferată în momentul transmiterii, precum și instrumente incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin și mandate poștale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis; 
(b) valută (bancnote și monede în circulație, ca mijloc de schimb). 
2) Pentru declararea în scris solicitaţi agenţilor vamali formulare de declarare. 
3) Nedeclararea sau declararea eronată poate fi sancţionată contravenţional sau penal, după caz, bunurile nedeclarate fiind reţinute în vederea confiscării. 
4) Bunurile pe care doriţi să le scoateţi din ţară ca bagaj însoţit nu se supun plăţii taxelor vamale la export. 
5) Pentru produsele alimentare precum şi pentru produsele accizabile pot exista diverse restricţii impuse de către statele de destinaţie. 

2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND RESTITUIREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ (T.V.A) CUMPĂRĂTORILOR, PERSOANE FIZICE, CARE NU SUNT STABILIŢI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

Condiţii ce trebuie îndeplinite: 
- călătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană; 
- bunurile sunt cumpărate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată; 
- bunurile sunt transportate în afara Uniunii Europene înainte de sfârşitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc livrarea; 
- valoarea totală a livrării, plus taxa pe valoarea adăugată, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 de euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obţinut în prima zi lucrătoare din luna octombrie şi valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor. 

Obligaţiile cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană 

Cumpărătorul trebuie să prezinte biroului vamal de ieşire din Uniunea Europeană bunurile cumpărate, însoţite de originalul facturii, al documentului care atestă achitarea contravalorii bunurilor şi al documentului de restituire a taxei pe valoarea adăugată. 
Prezentarea se face la: 
- biroul vamal de ieşire din România, dacă are ca destinaţie directă o ţară terţă; 
- biroul vamal de ieşire din ultimul stat membru, dacă are ca destinaţie o ţară terţă via alt stat membru. 
În cazul în care cumpărătorul părăseşte teritoriul vamal al UE pe cale aeriană, cu escală în alt stat membru, pentru bagajele de mână se va prezenta la biroul vamal de ieşire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cală, la biroul vamal de ieşire din România. 

Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană 

Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană se efectuează de către magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct către cumpărători sau prin intermediul unor unităţi specializate în restituirea taxei pe valoarea adăugată, stabilite în România sau în alt stat membru, pe baza următoarelor documente vizate de biroul vamal de ieşire din Uniunea Europeană: 
- documentului de restituire, în original; 
- factura, în copie. 


3. ANIMALE DE COMPANIE 

În vederea mişcării animalelor de companie acestea trebuie să fie identificate fie prin tatuaj clar şi lizibil, fie printr-un sistem electronic de identificare (transponder). 

Oricare ar fi forma de identificare a animalelor de companie, aceasta trebuie să conţină detalii privind identificarea numelui şi adresa proprietarului de animale. 

Mişcarea animalelor de companie se va face în baza unui paşaport eliberat de un veterinar autorizat de autoritatea competentă care să certifice valabilitatea vaccinării antirabice sau revaccinării, după caz. 

ATENŢIE! 
Introducerea în România a animalelor de companie se poate face doar prin punctele de control trecere frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare. Pentru a vedea lista acestor puncte accesaţi secţiunea: vămuirea mărfurilor/produselor supuse controlului veterinar si pentru siguranta alimentelor 

Baza legală: 

- Ordinul nr. 101 din 22 ianuarie 2016 al ministrului economiei şi finanţelor pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87/2016.