Agenți economici

05 Taxe vamale şi măsuri de politică comercială

 În această secţiune veţi găsi:

 • informaţii cu privire la măsurile de politică comercială instituite la nivel unional şi naţional;
 • informaţii cu privire la drepturile de import şi alte taxe aplicabile la importul mărfurilor;
 • informaţii cu privire la modul de evaluare în vamă a mărfurilor;
 • prezentarea bazei de date TARIC-RO
 • instrucţiuni de utilizare a bazei de date TARIC-RO şi de completare a declarației vamale 
 • măsuri anti-dumping şi compensatorii

Măsurile de politică comercială sunt stabilite prin acte normative la nivel unional şi naţional şi se aplică la importul şi exportul anumitor categorii de mărfuri. Politica comercială include şi restricţiile cantitative şi interdicţiile comerciale în probleme de politică externă (embargouri şi sancţiuni). Unele dintre acestea acoperă toate aspectele relaţiilor comerciale, altele vizează numai anumite produse sau grupe de produse.
     
Măsurile de politică comercială au drept scop:

 • apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală şi non-animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului. Din aceste considerente operaţiunile de import/export se efectuează în condiţiile prezentării unor documente sau îndeplinirii unor formalităţi speciale;
 • protecţia împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, scop în care vegetalele şi produsele vegetale trebuie să fie însoţite la import de un certificat fitosanitar;
 • controlul respectării măsurilor de protecţie a mediului; autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc procedura de reglementare şi emit, după caz, avize de mediu, acorduri şi autorizaţii, in condiţiile legii, care se prezintă autorităţii vamale la depunerea declaraţiei vamale de import sau export;
 • restricţionarea sau interzicerea la utilizare a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; în acest sens, importul/exportul se efectuează în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, în baza unui document specific eliberat de autorităţile competente;
 • realizarea politicii statului în domeniul controlului calităţii medicamentelor şi a altor produse de uz uman (de ex. dispozitive medicale); operaţiunile de import/export a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei autorizaţii emisă de autorităţile din domeniul sănătăţii;
 • reglementarea introducerii pe piaţă, a comercializării şi distribuirii gratuite a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată şi a articolelor textile uzate sau purtate; în scopul protejării vieţii şi sănătăţii populaţiei, se admite introducerea în ţară a acestor categorii de produse numai dacă se face dovada că acestea au fost supuse operaţiunilor de curăţare, dezinfecţie şi dezinsecţie. 

Prohibiţii şi restricţii

Sunt considerate prohibite toate mărfurile a căror introducere sau scoatere de pe teritoriul vamal al Uniunii este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu.

Sunt considerate ca restricţionate mărfurile a căror introducere sau scoatere de pe teritoriul vamal al Uniunii este supusă unor condiţii sau îndeplinirii unor formalităţi speciale.

Când introducerea sau scoaterea nu este permisă decât cu prezentarea unei autorizaţii speciale, mărfurile sunt prohibite dacă nu sunt însoţite de un astfel de document sau dacă acesta nu este valabil. 

Valoarea în vamă

Valoarea în vamă a mărfurilor importate este, conform Acordul privind punerea în aplicare a articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ (GATT)1994, valoarea de tranzacţie, respectiv preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export pe teritoriul vamal al Comunităţii. Valoarea de tranzacţie poate fi ajustată atunci când anumite elemente specifice care sunt considerate ca făcând parte din valoarea în vamă sunt în sarcina cumpărătorului, dar nu sunt incluse în preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfurile importate (de exemplu, cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate, precum şi cheltuielile de încărcare şi manipulare legate de transportul mărfurilor importate până la punctul de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunităţii, redevenţe şi drepturi de licenţă, etc.). În valoarea de tranzacţie se includ şi anumite prestaţii făcute de cumpărător în favoarea vânzătorului sub formă de mărfuri sau de servicii determinate, altele decât sub formă de bani. Sunt prevăzute şi elemente care nu se includ în valoarea în vamă a mărfurilor, cu condiţia să fie evidenţiate separat de preţul efectiv plătit sau de plătit ( de exemplu, cheltuielile de transport pentru mărfuri după sosirea lor la locul de intrare pe teritoriul Comunităţii, comisioane de cumpărare, etc.). 
Atunci când valoarea în vamă nu poate fi determinată pe baza preţului de tranzacţie, ea se determină prin parcurgerea succesivă a următoarelor regulilor de evaluare până la prima în conformitate cu care această valoare poate fi stabilită:
(a) valoarea de tranzacţie a mărfurilor identice vândute pentru export în Comunitate şi exportate în acelaşi sau aproximativ acelaşi moment cu mărfurile care se evaluează;
(b) valoarea de tranzacţie a mărfurilor similare vândute pentru export în Comunitate şi exportate în acelaşi sau aproximativ acelaşi moment cu mărfurile care se evaluează;
(c) valoarea bazată pe preţul unitar care corespunde vânzărilor în Comunitate de mărfuri importate sau de mărfuri identice sau similare importate totalizând cantitatea cea mai mare, către persoane care nu au legătură cu vânzătorii;
(d) valoarea calculată egală cu suma:

 • costului sau valorii materialelor şi fabricării sau altor transformări în procesul de fabricare a mărfurilor importate;
 • valorii profitului şi cheltuielilor generale egale cu cele care se reflectă în mod obişnuit în vânzările de mărfuri de aceeaşi natură sau tip cu mărfurile evaluate care sunt fabricate de producători în ţara exportatoare pentru a fi exportate în Comunitate;
 • cheltuielilor de transport şi costul asigurării mărfurilor importate, precum şi cheltuielile de încărcare şi manipulare legate de transportul mărfurilor importate până la punctul de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunităţii.


Determinarea valorii în vamă nu trebuie să se bazeze pe anumite elemente, cum ar fi: preţul de vânzare în Comunitate pentru mărfuri produse în Comunitate, preţul mărfurilor de pe piaţa internă a ţării exportatoare, valori în vamă minime, arbitrare sau fictive, etc.

Măsuri anti-dumping şi compensatorii

1. Masurile anti-dumping si compensatorii sunt integrate in baza de date TARIC dupa cum urmeaza:

DUMP taxa anti-dumping provizorie

DUMP D taxa anti-dumping definitiva

COMP taxa compensatoare provizorie

COMP D taxa compensatoare definitiva

2.Lista cu codurile tarifare a produselor la care se aplica taxe anti-dumping/compensatorii au la baza regulamentele de baza:

Regulamentul (UE) nr. 1036/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene. (J.O. L176/30.06.2016).

Regulamentul (UE) nr. 1037/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene. (J.O. L176/30.06.2016).

Conform art. 14 alin. (1) și (2) la Regulamentul (UE) nr. 1036/2016 se prevăd următoarele dispoziții generale:

„(1) Taxele antidumping, provizorii sau  definitive, se impun prin regulament și sunt percepute de statele membre în conformitate cu forma, rata de schimb și celelalte elemente stabilite de regulamentul care le impune. Aceste taxe sunt, de asemenea, percepute în mod independent de taxele vamale, de impozite și de alte taxe percepute în mod normal la import.

Niciun produs nu poate fi supus în același timp taxelor antidumping și taxelor compensatorii pentru a remedia o situație care rezultă în urma unui dumping sau a acordării unei subvenții la export.

(2) Regulamentele care impun taxe antidumping provizorii sau definitive și regulamentele sau deciziile care prevăd acceptarea angajamentelor sau încheierea examinărilor sau a procedurilor sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aceste regulamente sau decizii menționează în special, ținând seama de necesitatea de a proteja informațiile confidențiale, numele exportatorilor, în cazul în care este posibil, sau al țărilor în cauză, o descriere a produsului și o sinteză a faptelor și a motivelor esențiale cu privire la stabilirea dumpingului și a prejudiciului. În toate cazurile, se trimite părților în cauză o copie a regulamentului sau a deciziei. Dispozițiile prezentului alineat se aplică mutatis mutandis reexaminărilor."

3. Taxe antidumping și compensatorii aplicate în zona contiguă și zona economică exclusivă, care sa includă:
Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene 
Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene
Regulamentul (UE) 2018/825 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1131 al Comisiei din 2 iulie 2019 de instituire a unui instrument vamal pentru punerea în aplicare a articolului 14a din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și a articolului 24a din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului
- Ghid U.E. pentru statele membre și pentru mediul de afaceri - instrument vamal Regulamentul (UE) 2019/1131