Agenți economici

04 Proceduri vamale - Destinație finală

Incepând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
- Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Definiţie 
Regimul de destinație finală permite punerea în liberă circulație a mărfurilor cu scutire sau reducere de taxe datorită utilizării lor specifice.

Pentru utilizarea regimului de destinație finală este necesar să obţineţi o autorizaţie eliberată de către autoritatea vamală. 

Cine poate obţine autorizaţie? 
- persoanele stabilite în Comunitate; 
- se eliberează la cererea persoanei care se ocupă de îndeplinirea operaţiunilor de perfecţionare. 

 

Depunerea unei cereri

În situaţia în care o cerere de autorizare constă într-o declaraţie vamală, autoritatea vamală competentă este biroul vamal;

În situația în care se solicită eliberarea unei autorizații pentru regimul de destinație finală, valabilă pentru mai multe operațiuni, transmiterea cererii se efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale.

 

Structura competentă să primească şi să prelucreze cererea este:

a) Autoritatea Vamală Română, în cazul cererii care implică mai mult de un stat membru al Uniunii Europene;

b) direcţia regională vamală în a cărei arie de competenţă se află locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului este ținută sau disponibilă și în care urmează a fi desfășurate cel puțin o parte dintre activitățile care fac obiectul autorizaţiei.

 

Cererea se depune în Portalul Operatorilor Economici EU -Trader Portal, https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/.

Mai multe informații despre sistemul de decizii vamale puteți obține de aici: https://www.customs.ro/e-customs/dv

 

Sunteţi obligat să respectaţi condiţiile de derulare ale regimului menţionate în autorizaţie.