Agenți economici

04 Proceduri vamale - Admiterea temporară

Începând cu data de 1 mai 2016, la nivelul Uniunii Europene se aplică următoarele reglementări: 

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17.12.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 al Comisiei; 
- Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului Vamal al Uniunii; 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii; 

Definiție 

Regimul de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul vamal al Uniunii, cu scutire totală sau parţială de taxe la import şi fără a fi supuse altor taxe sau măsurilor de politică comercială, a mărfurilor neunionale destinate reexportului fără să fi suferit vreo modificare în afara deprecierii normale datorată utilizării lor. 

Mărfurile plasate sub regim trebuie să rămână în aceeaşi stare. Sunt acceptate reparaţiile şi întreţinerea, inclusiv revizia şi ajustările sau măsurile de conservare a mărfurilor. 

Admiterea temporară cu scutire parţială de la plata taxei la import 

Autorizaţia de utilizare a regimului de admitere temporară cu scutire parţială de la plata taxei la import se acordă pentru mărfurile care nu îndeplinesc toate cerinţele relevante pentru scutirea totală de la plata taxelor la import prevăzute la art. 209 - 216 şi la art. 219 - 236 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446. 

Admiterea temporară cu scutirea totală de la plata taxelor la import 

  • Autorizatia e acordă pentru mărfurile menţionate la articolele 208 - 211 şi la articolul 213 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446, inclusiv în cazul în care solicitantul şi titularul regimului sunt stabiliţi pe teritoriul vamal al Uniunii. 
  • Autorităţile vamale fixează perioada în care mărfurile plasate sub regimul de admitere temporară trebuie reexportate sau plasate sub aun alt regim vamal. 
  • Perioada maximă de păstrare a mărfurilor sub regimul de admitere temporară pentru aceeaşi utilizare şi sub responsabilitatea aceluiaşi titular de autorizaţie este de 24 de luni, conform art. 251 din Codul Vamal al Uniunii. 


Cine poate obţine autorizaţie? 

  • Pentru utilizarea regimului de admitere temporară este necesar să obţineţi o autorizaţie eliberată de către autorităţile vamale, conform art.211 din Codul Vamal al Uniunii. 
  • Autorizaţia se acordă la cerere persoanelor care utilizează mărfurile sau asigură utilizarea acestora, sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii şi oferă garanţiile necesare bunei derulări a operaţiunilor. 
  • Autorizaţia se acordă atunci când autorităţile vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul fără a trebui să introducă măsuri administrative disproporţionate în raport cu nevoile economice în cauză. 


Sunteţi obligat să respectaţi condiţiile de derulare ale regimului menţionate în autorizaţie.
 

Depunerea unei cereri

În situația în care se prezintă un carnet ATA sau CPD, acestea sunt considerate cereri de acordare a unei autorizaţii de admitere temporară; autoritatea vamală competentă este biroul vamal; 

În situația unei declaraţii prin altă acțiune, aceasta este considerată cerere de acordare a unei autorizaţii de admitere temporară; autoritatea vamală competentă este biroul vamal; 

În situația în care o declaraţie vamală verbală este considerată cerere de acordare a unei autorizaţii de admitere temporară, se prezintă un document justificativ în forma stabilită în anexa 71-01 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei; autoritatea vamală competentă este biroul vamal; 

În situaţia în care o cerere de autorizare constă într-o declaraţie vamală, autoritatea vamală competentă este biroul vamal; 

In situația în care se solicită eliberarea unei autorizații pentru utilizarea regimului de admitere temporară a mărfurilor, valabilă pentru mai multe operațiuni, transmiterea cererii de eliberare a unei autorizații pentru utilizarea regimului de admitere temporara a mărfurilor se efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale.

 

Structura competentă să primească şi să prelucreze cererea este:

a) Autoritatea Vamală Română, în cazul cererii care implică mai mult de un stat membru al Uniunii Europene;

b) direcţia regională vamală în a cărei arie de competenţă se află locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului este ținută sau disponibilă și în care urmează a fi desfășurate cel puțin o parte dintre activitățile care fac obiectul autorizaţiei.

 

Cererea se depune în Portalul Operatorilor Economici EU -Trader Portal, https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/.

Mai multe informații despre sistemul de decizii vamale puteți obține de aici: https://www.customs.ro/e-customs/dv

 

Declararea verbală pentru regimul de admitere temporară efectuată în temeiul art. 136 din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 constituie o cerere de autorizare pentru regimul de admitere temporară fără a mai fi necesară furnizarea altor menţiuni speciale. În acest caz se prezintă documentul stabilit în Anexa 71-01 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446. Acest document se întocmeşte în două exemplare, un exemplar se vizează şi se restituie declarantului şi celălalt se păstrează de către autoritatea vamală. 

Declararea prin altă acţiune pentru regimul de admitere temporară poate constitui o cerere de autorizare pentru regimul de admitere temporară pentru mărfurile menţionate la art. 139 din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446. 

Pot fi considerate cereri de autorizare pentru regimul de admitere temporară carnetele ATA şi CPD în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 163 alin. (5) din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446.