Agenți economici

04 Proceduri vamale - Declararea mărfurilor

 

PREZENTAREA MĂRFURILOR SI DEPOZITAREA TEMPORARĂ 

 


Procedurile ce reglementează prezentarea mărfurilor și depozitarea temporară sunt prevăzute la : 

-art. 22 - 32 și art. 144 - 152 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, publicat în data de 10 octombrie 2013 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L269; 
- art. 11 - 18, art. 115 – 118, art. 250, 251 și 254 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, publicat în data de 29 decembrie 2015 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L343; 
- art. 8 - 15, art. 191 – 193, art. 345 și 346 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, publicat în data de 29 decembrie 2015 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L343. 
- art. 2, art. 10 - 11 și art. 55 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codulul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, publicat în data de 15 martie 2016 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 69.

Mărfurile introduse pe teritoriul vamal al României sunt prezentate în vamă imediat după sosirea lor la biroul vamal desemnat, sau în orice alt loc desemnat sau aprobat de autorităţile vamale, sau într-o zonă liberă. 

Aveţi obligaţia de a prezenta la vamă mărfurile neunionale pe care le introduceţi în Uniune.Acestea trebuie să primeasca un regim vamal, aprobat de autoritatea vamală. 

Mărfurile neunionale sunt depozitate temporar din momentul prezentării lor în vamă. Mărfurile depozitate temporar sunt stocate numai în spaţii de depozitare temporară autorizate de autoritatea vamală. 

Termenul în care mărfurile trebuie să fie plasate sub un regim vamal sau reexportate este de 90 de zile

Declaraţia de depozitare temporară se depune de către una dintre persoanele menţionate la art. 139 din Codul vamal al Uniunii, cel târziu în momentul prezentării mărfurilor în vamă. 

Declaraţia de depozitare temporară se depune la biroul vamal însoţită de documentele justificative, în condiţiile prevăzute de alin (2) al art. 145 din Codul vamal al Uniunii 

 

Cererea de autorizare

Pentru exploatarea spațiilor de depozitare temporară este necesară o autorizație din partea autorităților vamale, conform art. 148 din Codul vamal al Uniunii.


Cine poate obţine autorizaţie?

Autorizația pentru exploatarea unui spaţiu de depozitare temporară este acordată numai persoanelor stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, care derulează operaţiuni legate de importul sau exportul mărfurilor;

Autorizația se acordă numai în cazul în care autoritățile vamale pot exercita supravegherea vamală fără a trebui să introducă măsuri administrative disproporționate față de nevoile economice respective.

Sunteţi obligat să respectaţi condiţiile menţionate în autorizaţie.

 

Locul de depunere a unei cereri

În situația în care se solicită eliberarea unei autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală a mărfurilor, transmiterea cererii de eliberare a unei autorizații pentru exploatarea spațiilor de depozitare a mărfurilor se efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale.

Structura din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competentă să primească şi să prelucreze cererea este:

a) Direcţia Generală a Vămilor în cazul cererii care implică mai mult de un stat membru al Uniunii Europene;

b) direcţia regională vamală, în a cărei arie de competenţă se află locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului este ținută sau disponibilă și în care urmează a fi desfășurate cel puțin o parte dintre activitățile care fac obiectul autorizaţiei.

Cererea se depune în Portalul Operatorilor Economici EU -Trader Portal, https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/

Mai multe informații despre sistemul de decizii vamale puteți obține de aici: https://www.customs.ro/e-customs/dvPROCEDURILE CE REGLEMENTEAZĂ DECLARAREA MARFURILOR sunt stabilite la art. 158 – 187 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 14-21 din Regulamentul Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, articolele 134-152 din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, și art. 216-237 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2447 al Comisiei. 

Toate mărfurile destinate plasării sub un regim vamal, cu excepția regimului de zonă liberă, fac obiectul unei declarații vamale corespunzătoare acestui regim. 

CUM POATE FI DEPUSĂ DECLARAŢIA VAMALĂ? 

  •  în scris 
  •  utilizând o tehnică de prelucrare a datelor 
  •  printr-o declaraţie verbală sau altă acţiune 


DECLARATIA VAMALĂ ÎN SCRIS 
Modelul oficial de declaraţie vamală a mărfurilor întocmită în scris în cadrul procedurii normale este documentul administrativ unic. 

DECLARAŢIA VERBALĂ 
Pot fi făcute declaraţii vamale verbale pentru mărfurile menționate la art. 135-137 din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. 

DECLARAŢIA VAMALĂ PRIN ALTĂ ACŢIUNE 
Mărfurile considerate a fi declarate prin altă acțiune sunt prevăzute la art. 138-140 din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. 
Acţiunile considerate a reprezenta o declaraţie vamală sunt prevăzute la art. 141 din Regulamentul Delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei. 

VERIFICAREA ȘI ACORDAREA LIBERULUI DE VAMĂ MĂRFURILOR 
Procedurile care reglementează verificarea și acordarea liberului de vamă sunt prevăzute la art. 188-196 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliulu, precum și la art. 238-247 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2447 al Comisiei. 

PROCEDURI SIMPLIFICATE DE DECLARARE A MĂRFURILOR 
Declararea mărfurilor la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la depunerea unei declarații vamale standard, pe baza unei declarații simplificate în conformitate cu art. 166 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, sau a unei înscrieri în evidențele declarantului în conformitate cu art. 182 din cod. 

1. Declarația simplificată 
Autoritățile vamale pot accepta ca o persoană să plaseze mărfurile sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate care poate omite o parte dintre datele menționate la articolul 162 din cod sau dintre documentele justificative menționate la articolul 163 din cod. Documentele care pot lipsi sunt cele necesare pentru calculul taxelor vamale de import sau export aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal respectiv. Declarantul este obligat să prezinte ulterior o declarație suplimentară conținând datele necesare pentru regimul în cauză. 

2. Utilizarea regulată a declarației simplificate face obiectul unei autorizații din partea biroului vamal. 
Prin utilizare regulată se înțelege efectuarea de transporturi de marfă, având acelaşi destinatar şi acelaşi expeditor, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) au frecvenţă mai mare de două transporturi pe zi; 
b) marfa transportată se încadrează la acelaşi cod tarifar; 
c) ţara de expediţie şi ţara de destinaţie, precum şi regimul vamal şi cel tarifar aplicabile rămân neschimbate. 

3. Înscrierea în evidențele declarantului 
Permite declararea mărfurilor prin înregistrarea mărfurilor în evidenţele declarantului, care trebuie să conțină conține cel puțin datele unei declarații vamale simplificate. 
Pentru utilizarea regulată a declaraţiei simplificate şi pentru înscrierea în evidențele declarantului este necesar să se obţină în prealabil autorizaţie din partea biroului vamal. Condiţiile privind autorizarea şi derularea operaţiunilor în procedură simplificată sunt cuprinse în Normele privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.