Agenți economici

06 Originea mărfurilor - Sistemul exportatorilor inregistrati - REX

Sistemul exportatorilor înregistraţi - REX.

 

Sistemului exportatorilor înregistraţi (Sistemul REX) este sistemul de auto-certificare a originii mărfurilor de către exportatori, aplicat în contextul Sistemului Generalizat de Preferinţe (SGP) în care Uniunea Europeană acordă unilateral preferinţe tarifare ţărilor în curs de dezvoltare, începând cu 1 ianuarie 2017. Acest sistem se bazează pe principiul auto-certificării originii mărfurilor de către operatorii economici, care vor întocmi ei înşişi atestatele de origine. Pentru a avea dreptul de a întocmi un atestat de origine, operatorul economic va trebui să fie înregistrat într-o bază de date de către autorităţile sale competente / vamale, astfel devenind "exportator înregistrat".

 

Sistemul REX va înlocui în mod progresiv şi complet sistemul actual de certificare a originii bazat pe certificate de origine emise de către autorităţile guvernamentale (certificate de origine Tip A) şi declaraţiile pe factură întocmite în anumite condiţii de către operatorii economici. Sistemul REX va fi utilizat, de asemenea, între ţările beneficiare ale SPG în cadrul cumulului regional.

 

Perioada de tranziţie totală de la sistemul actual de certificare a originii la sistemul REX a început la 1 ianuarie 2017 şi va dura până la 30 iunie 2020, cel târziu, timp în care vor fi emise atât certificate de origine Tip A, cât şi atestate de origine.

 

Regulile sistemului REX sunt stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii (UCC IA).

 

În mod progresiv, sistemul REX va fi aplicat şi în cadrul acordurilor comerciale bilaterale dintre UE şi alte ţări partenere, primul acord care face trimitere la acest sistem fiind Acordul dintre Uniunea Europeană şi Canada. De asemenea, incepand cu data de 01.02.2019 si Acordul intre Uniunea Europeana si Japonia pentru un parteneriat economic face trimitere la acest sistem.

 

În sistemul REX, următoarele tipuri de comercianţi / exportatori vor fi înregistraţi:

- exportatorii din ţările care beneficiază de SPG,

- operatorii din Uniunea Europeană care exportă în ţările beneficiare ale SPG în scopul cumulului bilateral de origine,

- operatorii din Uniunea Europeană care exportă în ţările terţe cu care UE are un Acord de liber schimb, care prevede aplicarea sistemului REX, şi

- operatorii din Uniunea Europeană care înlocuiesc dovezile de origine întocmite iniţial în ţările beneficiare ale SPG, în vederea transmiterii bunurilor sau o parte a acestora în alte părţi contractante.

 

Fiecărui exportator i se atribuie un număr REX unic.

 

Datele sistemului REX sunt publicate pe pagina de internet a Comisiei Europene (de la 1 ianuarie 2017), ceea ce permite operatorilor economici care utilizează atestatele de origine (fie un importator care solicită un regim tarifar preferenţial SGP în UE, fie un exportator înregistrat stabilit într-o ţară care beneficiază de SPG care aplică cumulul regional şi foloseşte atestatele de origine ale altor exportatori înregistraţi cu sediul în altă ţară beneficiară SPG) să verifice valabilitatea numărelor REX ale exportatorilor care întocmesc aceste atestate de origine.

 

Un exportator înregistrat poate decide dacă doreşte ca toate datele sale de înregistrare să fie făcute publice sau nu (în mod specific, rubrica 6 din anexa 22-06 UCC IA). Dacă el nu este de acord cu publicarea tuturor datelor sale de înregistrate, un subset anonim de date înregistrate (numărul REX al exportatorului înregistrat, data de la care înregistrarea este valabilă şi data revocării, dacă este cazul) va fi oricum publicat pentru a permite operatorilor să verifice valabilitatea acestor înregistrări.

 

Pentru a avea dreptul de a întocmi un atestat de origine, un operator economic trebuie să fie înregistrat în sistemul REX, iar înregistrarea să fie valabilă. Cu toate acestea, este permis ca exportatorii neînregistraţi să întocmească atestate de origine pentru transporturile de mărfuri originare, cu o valoare mai mică de 6 000 de euro.

 

Înregistrarea operatorilor economici în România se va face centralizat, la nivelul Direcţiei Generale a Vămilor. În vederea înregistrării operatorilor economici în Sistemul exportatorilor înregistraţi, pentru a întocmi atestatul de origine în cadrul cumulului de origine SGP, aceştia trebuie să depună o cerere conform modelului din Anexa 22-06 – Cerere de obţinere a statutului de exportator înregistrat în scopul sistemelor generalizate de preferinţe tarifare ale Uniunii, Norvegiei, Elveţiei şi Turciei, publicată şi pe pagina de internet a administraţiei vamale române, www.customs.ro, Secţiunea Formulare, însoţită de documentele prevăzute la articolul 4 din Norme tehnice de înregistrare a exportatorilor

în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură, aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2792/2017 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 813 din 13.10.2017.

 

Orice exportator, producător sau comerciant de produse originare, stabilit pe teritoriul României, are dreptul să solicite administraţiei vamale să devină exportator înregistrat, în vederea cumulului de origine, cu condiția ca el să deţină, în orice moment, o dovadă corespunzătoare a originii produsele pe care intenţionează să le exporte, în scopul controalelor efectuate de către autorităţile vamale.

 

Exportatorul înregistrat trebuie să fie în măsură să prezinte, în orice moment, la cererea administraţiilor vamale, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor respective. De asemnea, trebuie să accepte verificarea, de către administraţia vamală, a contabilităţii sale şi a procesului de fabricaţie a produselor.

 

Exportatorul înregistrat trebuie să păstreze timp de trei ani (sau mai mult, în funcţie de perioada stabilită în acordul preferenţial) copii ale atestatelor de origine şi ale documentelor justificative referitoare la atestatele de origine întocmite. Această perioadă începe de la sfârşitul anului calendaristic în care au fost întocmite atestatele de origine. De asemenea, acesta trebuie să-şi asume întreaga responsabilitate a utilizării numărului său de înregistrare (numărul REX).

 

De asemenea, exportatorul înregistrat trebuie să informeze administraţia vamală cu privire la orice modificări care afectează datele sale de înregistrare.

 

Administraţia vamală înregistrează un exportator numai în cazul în care formularul de cerere depusă de exportatorul care solicită înregistrarea este complet şi dacă toate informaţiile sunt corecte.

 

Adiministraţia vamală va atribui numărul REX şi va notifica operatorul economic odată ce înregistrarea este finalizată.

 

Secţiunea publică a sistemului REX poate fi accesată la adresa URL, disponibilă de la 1 ianuarie 2017: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en .