Agenți economici

06 Originea mărfurilor - Acorduri preferenţiale ale U.E.

Pentru a vedea ce acord/aranjament se aplica unei anumite tari click aici.

1.Acordul de comert liber intre Comunitatea Economica Europeana si Confederatia Elvetiana din 22.07.1972 (JO L 300, 31.12.1972, p.189, JO L 45, 15.02.2006.) 

2. Acordul dintre Comunitatea Economica Europeana si Confederatia Elvetiana privind comertul cu produse agricole din 21.06.1999 (JO L114, 30.4.2002, p.132.) 

3. Acordul de comerţ liber intre Comunitatea Economica Europeana si Republica Islanda din 22.07.1972 (JO L 301, 31.12.1972, p.2.) 

 

4. Acord de comerţ liber intre Comunitatea Economica Europeana si Regatul Norvegiei din 14.05.1973 (JO L 171, 27.06.1973, p.2.)

 

Decizia Nr. 1 /2016 a Comitetului Mixt UE-Norvegia din 8 februarie 2016 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei privind definirea conceptului de ”produse originare” și metodele de cooperare administrativă 

5. Acord de Asociere privind Spatiul Economic European din 02.05.1992 (JO L 1, 03.01.1994, p.3,JO L 321, 08.12.2005) - Protocolul 4/Anexa 2.

    Decizia nr. 71/2015 a Comitetului mixt al SEE din 20 martie 2015 de înlocuire a Protocolului 4 (regulile de origine) la Acordul privind Spațiul Economic European (2016/754), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 129 din 19.05.2016.

6. Acordul de Stabilizare şi Asociere intre Comunitatile Europene si statele lor membre si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei din 09.04. 2001 (JO L 84, 20/3/2004 , p. 13.), amendat deProtocolul Aditional din 2004 (JO L 388, 29/12/2004, p. 3)

 

7. Acord de stabilizare și de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo *, pe de altă parte (JO L 71/ 16.03.2016, JO L78/24.03.2016). Notificare privind intrarea in vigoare

8. Acordul Interimar privind comertul si relatiile comerciale intre Comunitatea Europeana si Republica Albania din 12.06.2006 (JO L239, 01.09.2006, p.2)


   Decizia Consiliului din 15 septembrie 2008 privind semnarea şi încheierea Protocolului la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Albania, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (JO L341, 19.12.2008) - Protocolul nr. 4 - privind denumirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă în vederea aplicării dispoziţiilor prezentului acord între comunitate şi Republica Albania (JO L341, 19.12.2008. p. 59)

 

   Decizia nr. 1 a Consiliului de stabilizare și de asociere UE-Albania din 11 mai 2015 care înlocuiește Protocolul nr. 4 privind definirea conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte (JOUE L129 din 27.05.2015, p. 50)

 9. Acordul dintre Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului si Republica Turcia privind comertul cu produse acoperite de Tratatul de creare a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (produse care nu sunt acoperite de Uniunea vamală cu UE*) din 25.07.1996 (JO L 227, 07.09.1996, p.3.)

10. Decizia nr. 1/2009 a Comitetului mixt instituit în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Republica Turcia privind schimburile comerciale cu produse care intră sub incidenţa Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului din 24 februarie 2009 de modificare a Protocolului I la acord

 

11.Decizia nr. 1/98 a Consiliului de Asociere CE - Turcia din 25.02.1998 privind comertul cu produse agricole (JO L 86, 20.03.1998, p.1.)

12. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Democrata Populara Algeria(JO L 265, 10.10.2005)

13. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Tunisia (JO L 97, 30.03.1998, p.2.)

 

14. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Regatul Marocului (JO L 70, 18.03.2000, p.2, JO L 336, 21.12.2005.)
   

15. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si statul Israel (JO L 147, 21.06.2000, p.3, JO L 20, 24.01.2006.)

 

16. Acordul Interimar de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si Organizatia pentru Eliberarea Palestinei in beneficiul Autoritatii Palestiniene din Cisiordania si Fasia Gaza (JO L 187, 16.07.1997, p.3.) şi Decizia nr. 1/2009 a Comitetului Mixt CE-OLP din 24 iunie 2009 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind definiţie noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă
(JO L 298, 13.11.2009, p1)
  
17. Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Araba Egipt( JO L304, 30.09.2004, p.38);


     Decizia nr. 1/2015 a Consiliului de asociere UE-Egipt din 21.09.2015, de înlocuire a Protocolului 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de ”produse originare” și metodele de cooperare aministrativă (JOUE L 334, 22.12.2015, p 62).

18.Acordul de Asociere Euro-Mediteranean intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Regatul Hasemit al Iordaniei (JO L 129, 15.05.2002, p.3., JO L 209, 31.07.2006).

19. Acordul Interimar privind comertul si relatiile comerciale intre Comunitatea Europeana si Republica Liban (JO L 262, 30.09.2002, p.2.)
   -  Acordul de asociere Euro-mediteranean între Comunitatea Europeană și statele ei membre și Republica Liban (JOUE L 143 din 

     30.05.2006).


20. Acordul de Cooperare intre Comunitatea Economica Europeana si Republica Araba Siriana(JO L 269, 27.09.1978, p.2.) 

21.Acordul dintre Comunitatea Economica Europeana si Principatul Andora privind comertul cu produse agricole care nu sunt acoperite de Uniunea vamală ( JO L 374, 31.12.1990, p.14.) 

22. Acordul dintre Comunitatea Europeana si Guvernul Danemarcei si Guvernul local al Insulelor Faroe (JO L 53, 22.02.1997, p.2.) 

23. Acord de Parteneriat între ţările membre ale Grupului de State - Africa Caraibe si Pacific şi Comunitatea Europeana si statele ei membre semnat la Cotonou în 23.06. 2000 ( JO L 317, 15.12.2000, p.3., JO L 65, 08.03.2003JO L 83, 01.04.2003, JO L 209 din 11.08.2005, JO L 387 din 04.11.2010). Regulamentul (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind aplicarea la produsle originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din África, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sal care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic.

24. Acordul de Cooperare, Dezvoltare şi Comerţ intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Africa de Sud (JO L 311, 4.12.1999, p.3.) 

25. Decizia 2/2000 a Consiliului Mixt CE-Mexic privind aplicarea provizorie a Acordului de Interimar privind comertul si relatile comerciale intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Statele Unite Mexicane (JO L 157, 30.06.2000, p.10. și JO L 245, 29.09.2000, p.1.)

26. Acordul de Asociere intre Comunitatea Europeana si statele ei membre si Republica Chile (JO L 352, 30.12.2002, p.3.), amendat de Protocolul Aditional din 2004 (JO L 38, 10.2.2005, p. 3)

 

     Decizia nr. 2/2015 a Comitetului de asociere UE-CHILE din 30 noiembrie 2015 de înlocuire a articolului 12 din titlul III din Anexa III la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte (JOUE Seria L Nr. 144 din 07.06.2017).

27. Acord interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte JO L 345 din 28.12.2007

 

      Decizia NR. 1/2014 A CONSILIULUI DE STABILIZARE ȘI DE ASOCIERE UE-MUNTENEGRU din 12 decembrie 2014 de înlocuire a Protocolului 3 la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (JO L 28 din 04.02.2015).

28. Regulamentului Consiliului (CE) nr.1528/2007 din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, Zona Caraibelor şi Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic, modificat prin
Regulamentul (UE) Nr. 527/2013 al Parlamentului European si al Consiliului (JO L 165/59 din 18.6.2013)

ABROGAT la data de 28.07.2016 prin 

REGULAMENTUL (UE) 2016/1076 privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic (reformare), publicat in JOUE seria L nr. 185 din 08.07.2016, se aplica de la data inrarii in vigoare, respectiv 28.07.2016.

 

29. Regulamentul (CE) nr. 55 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autnome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (ce) nr. 980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. modificat prinRegulamentul (UE) nr. 581/2011 (JO L165, 24.6.2011, p. 5).

 

30. Acord de stabilizare si asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Bosnia şi Herţegovina, pe de altă parte , (JO L 164, 30.06.2015, p. 2) (Protocolul nr. 2 privind definirea notiunii de produse originare si metodele de cooperare administrativa, p. 317).

      Decizia nr. 1/2016 a Consiliului de stabilizare si de asociere UE-Bosnia si Hertegovina din 9 decembrie 2016 de înlocuire a Protocolului 2 la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, publicata in JOUE Seria L nr. 22 din 27.01.2017.

 

31. Acord de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, (JO L 289, 30.10.2008, p3).

     Comunicare a Comisiei Europene privind cumulul între Uniunea Europeană și anumite state din grupul statelor din Africa, Zona Caraibilor și Pacific ("statele ACP") care aplică un APE, alte state ACP și țările și teritoriile de peste mări ale Uniunii Europene în temeiul acordurilor de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele CARIFORUM, statele din Pacific și statele din Africa de Est și Sud (2019/C 69/02), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria C, ediţia în limba română, nr.69 din 22.02.2019, p.2.  

32. Decizia nr. 2/2009 a Comitetului Mixt CE-Elveţia din 13 iulie 2009 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul între Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţia Elveţiană referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă.(JO L 252, 24.09.2009).

 

33. Decizia Consiliului din 29.04.2008 privind semnarea şi încheierea Acordului interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte şi Republica Serbia, pe de altă parte;

Acord interimar privind comerțul și aspectele legate de comerț între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și
Republica Serbia, pe de altă parte (JO L28, 30.01.2010).

     Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de stabilizare și asociere UE-Serbia din 17 decembrie 2014 de înlocuire a Protocolului 3 la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de ”produse originare” și metodele de cooperare administrativă (JOUE L 367/119 din 23.12.2014).

34.Acord interimar de parteneriat economic între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi statele din Pacific, pe de altă parte
JO L 272, 16.10.2009

 

35.Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte (JO L 127, 14.05.2011) şi Protocolul privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metode de cooperare administrativă.
    Notificare privind intrarea în vigoare, începând cu data de 13 decembrie 2015, a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte ( JOUE L 307, 25.11.2015);
    Decizia (UE) 2015/2169 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind încheierea Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte ( JOUE L 307, 25.11.2015).

 

36. Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte JO L 111 24.04.2012 
     Comunicare a Comisiei Europene privind cumulul între Uniunea Europeană și anumite state din grupul statelor din Africa, Zona Caraibilor și Pacific ("statele ACP") care aplică un APE, alte state ACP și țările și teritoriile de peste mări ale Uniunii Europene în temeiul acordurilor de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele CARIFORUM, statele din Pacific și statele din Africa de Est și Sud (2019/C 69/02), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria C, ediţia în limba română, nr.69 din 22.02.2019, p.2.  

 

Decizia nr. 1/2020 a Comitetului APE din 14 ianuarie 2020, de modificare a anumitor dispoziții din Protocolul 1 privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte [2020/425], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.93 din 27.03.2020.

 


37. Acord comercial între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte (JO L354, 21.12.2012).

38.Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte (JO L 346, 15.12.2012). Aplicat provizoriu pentru:
    Honduras, Nicaragua şi Panama de la 1.08.2013 (Aviz JO L 204, 31.7.2013)
    Costa Rica şi El Salvador de la 1.10.2013, (Aviz JO L 257, 28.09.2013)
    Guatemala de la 1.12.2013 (Aviz JO L315, 26.11.2013).

 

     Decizia nr. 1/2020 a Consiliului de Asociere UE-AMERICA CENTRALĂ din data de 14 decembrie 2020 de modificare a apendicelui 2 (Lista prelucrărilor sau transformărilor care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru ca produsul transformat să poată dobândi caracterul de produs originar) la anexa II (privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă) [2021/45], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.25/26.01.2021.

 

   Decizia nr.2/2020 a Consiliului de Asociere UE-AMERICA CENTRALĂ din data de 14 decembrie 2020 de introducere a unor note explicative la articolele 15, 16, 19, 20 și 30 din anexa II (privind definiția noțiunii de ”produse originare” și metodele de cooperare administrativă) la acord, privind certificatul de circulație EUR.1, declarațiile pe factură, exportatorii autorizați și verificarea dovezilor de origine [2021/46], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.25/26.01.2021. 

39. Decizia Consiliului din 26 martie 2012 privind încheierea Convenţiei regionale cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene (JO L54, 26.2.2013).

40. CONVENŢIA REGIONALĂ cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene (JO l54, 26.2.2013).

 

Avizul Comisiei privind aplicarea Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene sau a protocoalelor referitoare la regulile de origine care prevăd cumulul diagonal între părțile contractante la această convenție ( JOUE C nr. 3107 din 03.05.2024)

 

Regulile de origine preferentiala pan-euro-mediteraneene tranzitorii, aplicabile de la 1 septembrie 2021:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-enhance-preferential-trade-pan-euro-mediterranean-countries-2020-12-16_en <https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-enhance-preferential-trade-pan-euro-mediterranean-countries-2020-12-16_en>

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en <https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en>

 

41. Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte (Protocolul II privind definiţia noţiunii de "Produse originare" şi metodele de cooperare administrativă) (JO L260, 30.08.2014).

- Decizia nr. 1/2016 A SUBCOMITETULUI VAMAL UE-REPUBLICA MOLDOVA din 6 octombrie 2016 de înlocuire a protocolului II la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2017/266], publicată în JOUE Seria L 39 din 16.02.2017.

42. Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte (Protocolul I privind definiţia noţiunii de "Produse originare" şi metodele de cooperare administrativă) (JO L261, 30.08.2014).

 

     Decizia nr. 1/2018 a Subcomitetului vamal UE-GEORGIA din 20 martie 2018 de înlocuire a protocolului I la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă (JOUE L140 din 06.06.2018).

43. Acordul de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (JOUE L161, 29.05.2014).

      Decizia nr. 1/2018 a subcomitetului vamal UE-Ucraina din 21 noiembrie 2018 de înlocuire a protocolului I la Acordul de asociere UE-Ucraina privind definiția conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2019/101] (JOUE Seria L nr. 20 din 23.01.2019).

 

44. Acordul de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 287/21.10.2016 - Intrat în vigoare cu titlu provizoriu la data de 15.12.2016.

 

      Decizia (UE) 2016/1850 A Consiliului din 21 noiembrie 2008 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte.

 

       Decizia nr. 1/2020 a Comitetului APE instituit prin Acordul preliminar de parteneriat economic dintre Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, din data de 20.08.2020, referitoare la adoptarea Protocolului nr.1 privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2020/1526], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.350/21.10.2020.

 

   Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Uniunea Europeană și Ghana privind definirea noțiunii de ”produse originare” și metodele de cooperare administrativă; Lista materialelor cărora li se poate aplica cumulul prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr.1 la APE preliminar dintre Ghana și UE [2023/C 29/02], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.29/26.01.2023.    

 

45.Protocolul de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Ecuadorului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 356/24.12.2016.

 

     Decizia (UE) 2016/2369 a Consiliului din 11 noiembrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea provizorie a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 356/24.12.2016.

 

46. Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele membre, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr.11/14.01.2017

 

47. Acord între Uniunea Europeanăși Japonia pentru un parteneriat economic, publicat in JOUE Seria L nr. 330 din 27.12.2018;

     Decizia (UE) 2018/1907 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic, publicata in JOUE Seria L nr. 330 din 27.12.2018;

     Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic, publicat in JOUE Seria L nr. 9 din 11.01.2019 - Acordul intra in vigoare la data de 01.02.2019.

 

48. ACORD DE PARTENERIAT ECONOMIC între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, publicat in JOUE sria L nr. 250 din 16.09.2016 - intra in vigoare provizoriu la 10.10.2016 cf.

Notificarii privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, publicata in JOUE seria L nr. 274 din 11.10.2016.

 

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 punctul 17 din Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele părți la APE din SADC, în ceea ce privește definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă
Notificarea listei de materiale originare din Africa de Sud și care nu pot fi importate direct în UE fără taxe vamale și fără contingente, cărora nu li se aplică cumulul prevăzut la articolul 4 punctul 2 din Protocolul 1 la APE UE-SADC, publicate in JOUE seria C nr.407 din 

12.11.2018.

 

Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (14) din Protocolul 1 la Acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și statele părți la APE din SADC, în ceea ce privește definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă
Cumulul dintre Uniunea Europeană și statele părți la APE din SADC și țările și teritoriile de peste mări ale UE în conformitate cu articolul 4 alineatele (3)și (7) din Protocolul 1 la APE UE-SADC, publicate in JOUE seria C nr. 407 din 12.11.2018.

 

49. Acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 294/14.11.2019.

     Decizia (UE) 2019/1875 privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore,  publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 294/14.11.2019.

     Aviz privind data intrării în vigoare a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Singapore, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 293/14.11.2019.

     Decizia nr.01/2022 a Comitetului pentru vamă al Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Singapore din 20 decembrie 2022 de modificare a anumitor elemente din Protocolul nr. 1 privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă și a anexelor la acesta [2023/202], care a intrat în vigoare la 01.01.2023;

     Declarația comună privind măsurile tranzitorii după data intrării în vigoare a Deciziei nr.01/2022.

 

50. Acord comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr.149 din data de 30.04.2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=RO

 

Notificare privind intrarea în vigoare a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L nr. 149/30.04.2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0430(02)&from=RO

 

51.Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.186 din 12.06.2020.

 

Avizul privind data intrării în vigoare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.207 din 30.06.2020.

 

Comunicarea către exportatori privind aplicarea sistemului REX în Uniunea Europeană în sensul Acordului de liber cu Vietnamul (2020/C 196/06), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.196/11.06.2020.

 

Decizia nr.2/2024 a Comitetului pentru comerț din 16 ianuarie 2024, de modificare a Anexei II la Protocolul 1 privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2024/838], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.838 din 12.03.2024

 

52.Acordul de parteneriat economic preliminar între Côte d’Ivoire, pe de o parte și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.59/03.03.2009.

 

Decizia nr. 1/2019 a Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, din 11 aprilie 2019 privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [2019/1186], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.185/11.07.2019.

 

Decizia nr.2/2019 a Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, din 2 decembrie 2019, privind adoptarea Protocolului nr. 1 privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2020/195], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.49/21.02.2020.

 

Avizul adresat autorităților vamale, importatorilor și agenților economici privind dovezile de origine admisibile pentru produsele originare din Côte d'Ivoire La importul în Uniunea Europeană începând cu 2 decembrie 2022, în temeiul Acordului de parteneriat economic preliminar UE- Côte d'Ivoire [2022/C 452/06], publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.452/29.11.2022.

 

53. Acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Noua Zeeleandă (JO L866, 25.03.2024)

 

     Avizul privind data de intrare în vigoare a  Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Noua Zeeleandă (JO L1062, 09.04.2024)

 

 

 

 

 

Acorduri preferenţiale autonome

 

1. Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ("Decizia de asociere peste mări"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria L, nr. 344 din 19.12.2013, p.1, și rectificarea sa publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria L, nr. 76 din 15.03.2014, p.56,

   

    Comunicare a Comisiei Europene privind cumulul între Uniunea Europeană și anumite state din grupul statelor din Africa, Zona Caraibilor și Pacific ("statele ACP") care aplică un APE, alte state ACP și țările și teritoriile de peste mări ale Uniunii Europene în temeiul acordurilor de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele CARIFORUM, statele din Pacific și statele din Africa de Est și Sud (2019/C 69/02), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria C, ediţia în limba română, nr.69 din 22.02.2019, p.2.

 

 Decizia (UE) 2019/2196 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de modificare a Deciziei 2013/755/UE privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”), publicată  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria L, nr. 337 din 30.12.2019.

 

 

 


2. Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferinţe tarifare şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012), modificat prin: 

 

    Regulamentul delegat (UE) nr. 154/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2012 de modificare a anexei II.(JO seria L nr.48/21.02.2013).

 Informaţii privind tranziţia la noua schemă SGP.

 

    Regulamentul delegat (UE) 2017/217 al Comisiei din 5 decembrie 2016 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare (JO seria L nr. 34/09.02.2017).

 

     Decizia (UE) 2019/116 a Consiliului din 15 octombrie 2018 privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe (JOUE seria L nr. 24 din 28.01.2019).

     Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe  (JOUE seria L nr. 24 din 28.01.2019).

3. Regulamentul Consiliului CE nr. 82/2001 din 05.12.2000 privind definirea conceptului de produse originare si cooperare administrativa intre teritoriul vamal al Comunitatii si Ceuta si Melilla (JO L 20, 20.01.2001, p.1.)