Agenți economici

08 Incadrare tarifara - Decizia cu privire la informaţiile tarifare obligatorii

Deciziile cu privire la informaţiile tarifare obligatorii (ITO) sunt informaţii asupra clasificării tarifare a mărfurilor, emise de către autorităţile vamale ale statelor membre. Anual statele membre emit peste 46.000 de informaţii tarifare obligatorii, iar în baza de date a Comisiei Uniunii Europene se află mai mult de 264.000 informaţii tarifare obligatorii valide.

 

Comisia Uniunii Europeane a creat un sistem informatic de gestionare la nivel unional a informaţiilor tarifare obligatorii pentru a asigura o clasificare tarifară uniformă la nivel unional, astfel încât operatorilor economici să li se aplice un tratament corect și nediscriminatoriu.

 

Deciziile privind informațiile tarifare obligatorii eliberate de un stat membru al UE, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul nr. 952/2013 sunt valabile pentru o perioadă de 3 ani de la data la care decizia produce efecte, fiind obligatorii atât pentru autoritatea vamală, cât și pentru titular, în toate statele membre.

 

Principalul avantaj pentru titularul unei decizii cu privire la informaţiile tarifare obligatorii este confirmarea din punct de vedere juridic în ceea ce priveşte clasificarea tarifară, aceasta fiind un element important pe baza căruia se stabilesc măsurile tarifare și/sau netarifare la importul sau exportul mărfurilor.

 

Titularul unei decizii cu privire la informaţiile tarifare obligatorii poate folosi ITO pentru derularea unor operațiuni vamale cu anumite mărfuri numai în cazul în care face dovada faţă de autorităţile vamale că mărfurile respective sunt conforme în toate privinţele cu cele descrise în deciziile prezentate.

 

Cererea pentru obținerea unei decizii referitoare la informaţiile tarifare obligatorii se prezintă fie autorităților vamale competente din statul membru în care este stabilit solicitantul, fie autorității vamale competente din statul membru în care urmează a se folosi informațiile în cauză. 

 

IMPORTANT: Incepand cu data de 01 octombrie 2019 toata corespondenta privind ITO intre operatorul economic si autoritatea vamala va fi derulata prin Portalul Operatorilor Economici (Eu Trader Portal). Acesta va oferi comerciantiilor o interfata armonizata la nivelul UE pentru prezentarea cererii de ITO si primirea deciziei ITO pe cale electronica (click aici pentru informatii suplimentare).

 

Deciziile cu privire la informaţiile tarifare obligatorii se notifică solicitantului în termen de 120 de zile de la data acceptării cererii, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare. În cazul în care autoritățile vamale nu sunt în măsură să respecte termenul pentru luarea unei decizii, acestea aduc acest fapt la cunoștința solicitantului înainte de expirarea termenului respectiv, indicând motivele care justifică depășirea acestuia și indicând noul termen estimat ca fiind necesar pentru luarea unei decizii. Cu excepția cazului în care există dispoziții contrare, acest nou termen nu depășește 30 de zile. 

 

Toate deciziile cu privire la informaţiile tarifare obligatorii aflate în baza de date a Comisiei Europene pot fi consultate pe pagina web a DG TAXUD, la adresa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ebticau_ro.htm

 

Ghidul privind deciziile ITO şi intitulat „Interim Administrative Guidelines on the European Binding Tariff Information (EBTI) system and its operation” poate fi consultat pe pagina web a DG TAXUD la adresa https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_interim_ebti_en.pdf, în limba engleză, sau aici, în limba română.

 

Baza legală 

- art. 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii („Codul vamal al Uniunii„) 
- art. 19, 20 și 22 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, 
- art. 16, 17 și 20 - 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, 
- art. 4 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale.